Statut

STATUT 
TOWARZYSTWA STRZELEC 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

Art. 1  
Towarzystwo „Strzelec”, zwane dalej Towarzystwem, jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. 

Art. 2  
1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Siedzibą władz naczelnych jest Łódź  
3. Członkami Towarzystwa mogą być również Polacy przebywający poza granicami kraju.  
 
Art. 3  
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.  
 

Rozdział II  
Cele i sposoby ich realizacji  

 
Art. 4  
Celem Towarzystwa jest:  
1. Podtrzymywanie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych, 
2. Pielęgnowanie i propagowanie kolekcjonerstwa broni białej, broni czarnoprochowej i broni palnej;  
3. Przekazywanie wiedzy historycznej,  
4. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,  
5. Kształtowanie postawy patriotycznej,  
6. Uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,  
7. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny,  
8. Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,  
9. Zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,  
10. Dbanie o sprawność fizyczną.  
 
Art. 5  
Towarzystwo „Strzelec”  realizuje swoje cele poprzez:  
1/ kultywowanie tradycji walk niepodległościowych;  
2/ współorganizowanie obchodów i uroczystości narodowych, roztaczanie opieki na miejscami pamięci narodowej;  
3/ tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków;  
4/ prowadzenie akcji szkoleniowych, wydawniczych i propagandowych;  
5/ organizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym, sportowym i wypoczynkowym.  
6/ publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania  
7/ podejmowanie innych działań w zakresie:  

a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

c) działalności charytatywnej; 

d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

e) ochrony i promocji zdrowia; 

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

i) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

j) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

l) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

m) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

n) turystyki i krajoznawstwa; 

o) promocji porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

p) promocji obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

r) ratownictwa i ochrony ludności; 

s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

u)  promocji i organizacji wolontariatu; 

v) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

w) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

x) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

y) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

z) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

aa) gromadzenie i pokazy sprzętu militarnego oraz zapewnienie możliwości  kolekcjonerstwa broni białej, broni czarnoprochowej i broni palnej a także szerzenie wiedzy o broni i bezpiecznym obchodzeniu się z nią; 

ab) organizowanie spotkań kolekcjonerów broni białej, broni czarnoprochowej i broni palnej dla rozwoju kolekcjonerstwa broni i integracji środowisk kolekcjonerów broni; 

ac)działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt. 7 lit. a)-ab) 

8. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego we wszystkich zakresach wskazanych w niniejszym artykule zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.  
 

Rozdział III  
Prawa i obowiązki członków Nabywanie i utrata członkostwa  

 
Art. 6 
1. Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne.  
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna..  
3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna i prawna. 

Art. 7  
1. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba, która uznaje Statut i została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa. Nowo wstępujący członek zwyczajny musi uzyskać rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. 
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na wniosek zainteresowanego lub uprawnionego organu osoby prawnej, która ma zostać członkiem wspierającym. 
3. Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba nie pozbawiona praw publicznych. 

Art. 8  
1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do  opłacania składek członkowskich, przestrzegania Statutu Towarzystwa oraz  uchwał władz Towarzystwa, 
2. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia statutu oraz zobowiązująca się do udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia. 

Art. 9  
Utrata członkostwa następuje przez:  
1. Dobrowolne wystąpienie,  
2. Wykluczenie przez Zarząd Towarzystwa Strzelec za:  

a/ nie opłacanie składek członkowskich przez 6 miesięcy w przypadku członków zwyczajnych, 

b/ niewywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń przez członków wspierających 

c/ przekroczenie zasad Statutu,  

d/ działanie na szkodę Towarzystwa, 

3. Skreślenie przez Zarząd Towarzystwa następuje  z powodu: 

a/  śmierci członka, 

b/ utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu przez członków będących osobami fizycznymi, 

d/ utratę osobowości prawnej przez członków wspierających będących osobami prawnymi. 

4. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do Walnego Zjazdu Członków w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji o wykluczeniu. 
 
Art. 10  
1. Wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:  

a/ stosowania się do postanowień Statutu oraz regulaminów Towarzystwa  

b/ aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa.  

c/ opłacania składek członkowskich. 

2. Członek Towarzystwa ma prawo:  

a/ Zgłaszania wniosków dotyczących działalności.  

b/ Uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach.  

3. Członkowie zwyczajni posiadają ponadto:  

a/ prawo głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Członków, 

b/ bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.  

3. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Członków.  
4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa. 

 
Art. 11  
Zabrania się działalności partii politycznych na terenie Towarzystwa „Strzelec”. 

Rozdział IV  
Władze naczelne Towarzystwa „Strzelec” 

 
Art. 12 
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:  
a) Walny Zjazd,  
b) Zarząd,  
c) Komisja Rewizyjna,  
 
Art. 13  
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Członków.  
2. Postanowienia Zjazdu są prawomocne gdy bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.  
3. W razie braku kworum Zjazd odbywa się w drugim terminie, 30 minut po pierwszym terminie. Postanowienia Zjazdu są w tym przypadku prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w Zjeździe.  
 
Art. 14  
Walny Zjazd:  
1. Decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i organizacyjnych Towarzystwa.  
2. Wybiera Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną,.  
3. Przyjmuje sprawozdania Zarządu i  Komisji Rewizyjnej Towarzystwa 
4. Udziela absolutorium Zarządowi. 
5. Uchwala Statut Towarzystwa.  
6. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu z Towarzystwa. 
7. Podejmuje decyzje o rozwiązaniu Towarzystwa i zmianie Statutu.  
 
 
Art. 15  
1. Walny Zjazd Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływany jest raz na dwa lata przez Zarząd. 
2. Raz do roku zwoływany jest Walny Zjazd Członków w celu podsumowania pracy Zarządu i udzielenia mu absolutorium. 
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany w określonym celu przez Zarząd Towarzystwa  z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, albo na pisemne żądanie 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od momentu złożenia wniosku w tej sprawie. Wnioskodawca podaje temat oraz propozycję porządku obrad.  
4. Program obrad nadzwyczajnego Walnego Zjazdu nie może być rozszerzony poza sprawy, dla rozpatrzenia których został zwołany.  
5. Walne Zjazdy Członków, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne,  zwoływany jest poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Towarzystwa, a członkowie informowani są o nich poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa i poprzez pocztę elektroniczną. 
6. Uchwały Walnych Zjazdów, w tym dotyczące zmiany Statutu, zapadają zwykłą większością głosów, zarówno w I jaki II terminie, poza przypadkiem określonym w art. 21 ust. 1 Statutu. 
 
Art. 16 
1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz jednego Członka Zarządu wybieranych przez Walny Zjazd.  
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  
4. Do kompetencji Zarządu należy:  

a/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa „Strzelec”,

b/ uchwalanie przepisów wewnętrznych, 

c/ zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,  

d/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w sprawach majątkowych, na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 statutu, 

e/ orzekanie o utracie członkostwa z przyczyn określonych w art. 9 

f/ nadzorowanie prawidłowości gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa,   

g/ zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.  

5. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. 
6. Zebrania Zarządu Towarzystwa zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności Zastępca Prezesa. Są one prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków, o ile w tej liczbie jest Prezes lub Zastępca Prezesa.  
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Prezesa. 
8. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, uzupełnienia jego składu dokonuje się przez kooptację spośród członków zwyczajnych uczestniczących w Zjeździe. 
 

Art. 17 

1. Prezes kieruje pracą Towarzystwa.  
2. Prezesa  wybiera Walny Zjazd.  
3. Prezes:  

a/ koordynuje prace Zarządu,  

b/ reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,  

Art. 18 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego.  
2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa: 

a/ kontroluje gospodarkę finansową Towarzystwa,  

b/ kontroluje działalność władz Towarzystwa pod kątem przestrzegania przez nie Statutu i regulaminów Towarzystwa oraz przepisów prawa państwowego,  

c/ przedstawia władzom TPZS informacje, zalecenia, polecenia i wnioski wynikające z kontroli,  

d/ przedstawia Walnemu Zjazdowi wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu,  

e/ ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.  

f/ ma prawo wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. 

3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa może zlecać realizacje zadań kontrolnych biegłym i specjalistom.  
4. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych  przez Walny Zjazd na dwuletnią kadencję. W dniu wyboru Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
5. Komisja Rewizyjna Towarzystwa konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Zjazdu, wybierając spośród członków Komisji: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji. 
7. W przypadku zaistnienia vacatu Komisja dokonuje kooptacji z zachowaniem zasady określonej w ust. 4.  
8. Komisja Rewizyjna Towarzystwa pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

Art. 19  
1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.  
2. Jeżeli Prezes nie może pełnić swojej funkcji przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd. Do momentu zwołania Zjazdu uprawnienia Prezesa przysługują jego Zastępcy. 
3. W przypadkach określonych w art. 16 ust. 8 i art. 18 ust. 7 kooptacji dokonuje organ, w którym występuje vacat. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć połowy statutowej liczby członków organu. Nie można dokonać kooptacji na stanowisko Prezesa Towarzystwa. 
 

Rozdział VI  
Majątek Towarzystwa „Strzelec”  

 
Art. 20 
1. Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.  
2. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich,  darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 
3. Majątek Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
4. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego musi określić los pozostałego majątku.  
5. Zabrania się:  
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
Art. 21 
1. Rozwiązanie Towarzystwa „Strzelec”  następuje przez uchwałę Walnego Zjazdu Członków, podjętą większością ważnych 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków.  
2. Likwidatorem Towarzystwa jest Zarząd.